main

สุพิกา เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์

ศูนย์รับดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลท่านประดุจญาติมิตร
Read more

เกี่ยวกับเรา

เราเข้าใจปัญหาทุกด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสภาพร่างกาย จึงพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่
ทะนุถนอมผู้มีพระคุณของท่านให้มีความสุขสบายอย่างมีคุณค่า
ผู้สูงอายุทุกคนเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพนับถือเป็นปูชนียบุคคลที่ล้ำค่าที่จะต้องดูแล
เมื่อท่านไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ศูนย์สุพิกาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีโปรแกรมรับดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
เพื่อแก้ปัญหาให้กับครอบครัวท่านที่ประสบปัญหา