วันนี้เป็นวันแห่งผู้มีพระคุณ จึงได้จัดพิธีสรงนำ้ขอพรผู้สูงอายุ…

3

วันนี้เป็นวันแห่งผู้มีพระคุณ จึงได้จัดพิธีสรงนำ้ขอพรผู้สูงอายุ และไหว้ผู้สูงอายุทุกคนแทนญาติที่ไม่ว่างมาวันนี้

5
 
4
 
2
 
1