เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

ศูนย์รับดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลท่านประดุจญาติมิตร

เราเข้าใจปัญหาทุกด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสภาพร่างกาย จึงพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ ทะนุถนอมผู้มีพระคุณของท่านให้มีความสุขสบายอย่างมีคุณค่า

ผู้สูงอายุทุกคนเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพนับถือเป็นปูชนียบุคคลที่ล้ำค่าที่จะต้องดูแล เมื่อท่านไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ศูนย์สุพิกาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีโปรแกรมรับดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาให้กับครอบครัวท่านที่ประสบปัญหา

  •   ขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  •   ทุกคนในครอบครัวต่างมีภาระหน้าที่ประจำ
  •   มีผู้ดูแลแต่ขาดความรู้
  •   ขาดความมั่นใจในการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
  •   ขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์

สุพิกาเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ มีการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

photo (3)

“ผู้ประกอบการต้นแบบ”
ได้รับรองมาตรฐานธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี 2555

เกี่ยวกับเรา

“Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ”
(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ)
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปี 2558