บริการของเรา

บริการของเรา
 
จากปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย นับว่าผู้สูงอายุมีจำนวนเพิมมากขึ้นทุกปี ตามมาด้วยการเจ็บป่วย ด้วยโรคเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ความดันสูง หัวใจ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โรงพยาบาลทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ไม่สามารถรองรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเหล่านี้ได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวของท่าน     
ทีมงานของสุพิกาเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ พร้อมที่รับภาระแทนท่านในการจัดการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพ ตามอาการอย่างเหมาะสมหรือตามคำสั่งแพทย์

ทางเรามีบริการตลอด 24 ชั่วโมง

● ประเภทรับฝากรายวัน
● ประเภทรับฝากรายเดือน

โดยทีมแพทย์พยาบาลวิชาชีพที่มีีประสบการณ์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยตรง

จัดให้บริการดังนี้

● จัดบริการดูแลความสุขสบาย

1 2

● จัดบริการดูแลด้านโภชนาการ

1 2.2

● จัดบริการด้านการกายภาพบำบัด

1 2

● จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจิตใจ

1 2

1 4.4